می تونی بحث درباره چگونه انگیزه خود را افزایش دهیم؟ خودانگیزشی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!