می تونی بحث درباره درسی که از کرونا گرفتیم در زمینه توسعه فردی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!