می تونی بحث درباره دروغ گفتم، پشیمونم، چکار کنم؟ چطور بهش بگم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!